دارکشی
دارکشی

دارکشی

دار كشی لولايي
دار كشي لولائي ( يك روش داركشي سنتي- كارگاهي است. در اين روش فرش روي الوارهايي كه كنار همچيده
ميشود، ميخكوب شده، با كشيده شدن اشكالات آن برطرف مي .شود هر دستگاه داركشي متشكل از دو سري الوار است
كهيكي از آنها ثابت و ديگري با كمك چندين لولاي فلزي ميتواند حول صفحه ثابت چرخش كند .
با توجه بهاينكه مدت زمان داركشي نسبتاً طولاني و قاليهاي معيوب زياد ميباشد ، كارگاههاي مشهور و باطبع پركار داراي
چندين دستگاه داركشي ميباشند. از طرفي چون ابعاد دستگاه داركشي بزرگ مي باشد فضاي مورد نياز هر دستگاه حداقل

(بیشتر…)